Nabór do Grandioso ruszył od dziś do 12 maja 2021!

Rejestracja nowych uczestników w systemie-Rekrutacja do MDK: www.oswiatawradomiu.pl

(wniosek należy wydrukować i dostarczyć do MDK – informacja poniżej w „UWAGA!”)

Ważne daty:

18.05.2021 r. – podanie terminów badania predyspozycji
24.05-11.06.2021 r. – badanie predyspozycji kandydatów.

ZAPRASZAMY!

UWAGA!

 • W II Etapie rekrutacji elektronicznej (dla nowych kandydatów na zajęcia) po zalogowaniu na stronie Oświata w Radomiu > Nabory > Nabór do MDK i wysłaniu wniosku drogą internetową należy wydrukować wniosek, podpisać, załączyć dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (o ile są zaznaczone), zszyć zszywaczem do wniosku, następnie przynieść do sekretariatu MDK ul. Słowackiego 17 w Radomiu od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00 do 12.05.2021 r.
 • Zgodnie z zasadami naboru do MDK kandydaci, którzy złożyli wnioski w II etapie rekrutacji powinni zgłosić się na badanie predyspozycji na zajęcia, które wybrali (według harmonogramu).
 • W przypadku naboru uzupełniającego wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do dnia 24.08.2021 r. do godz. 15:00 (1 egzemplarz).
 • Kandydaci powinni zapamiętać login i hasło z pierwszej rejestracji, jeśli będą brać udział w naborze uzupełniającym.

KRYTERIA NABORU

I. Wynik badania predyspozycji kandydata.

II. Ustala się liczbę punktów za każde z kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata – 36 pkt.
 2. Niepełnosprawność kandydata – 36 pkt.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 36pkt.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 36 pkt.
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 36 pkt.
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 36 pkt.
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 36pkt.

III. Kryteria określone Uchwałą Nr 463/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r.

Na podstawie art. 144 ust. 4 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

 1. Kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe – 20 pkt.
 2. Kandydat brał udział lub zdobył czołowe miejsca w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych formach współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia – 10 pkt.
 3. Rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikiem zajęć w placówce – 5 pkt.

Wszystkie kryteria potwierdzane są oświadczeniem Rodziców/Prawnych Opiekunów. Do wniosku rodzice dołączają kopie dokumentów potwierdzających ww. kryteria.

Kategorie: Grandioso

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *